Di chúc đã lập có sửa đổi được không?

|

Câu hỏi:

Trước đây tôi đã lập 1 bản di chúc và bản di chúc này đã được công chứng tại văn phòng công chứng rồi. Bây giờ tôi muốn thay đổi, sửa đổi một số nội dung trong bản di chúc đó thì có được không?

                                                                   Nguyễn Thanh Phương

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, xin có ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Điều 640, Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

“Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc

  1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
  2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
  3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.”

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp bạn đã lập di chúc và đã công chứng bản di chúc đó tại văn phòng công chứng nếu bạn muốn thay đổi một số nội dung trong di chúc thì vẫn có thể thực hiện được.

                                                                   Luật gia tư vấn