Từ năm 2020 độ tuổi nghỉ hưu của Người lao động (NLĐ) được tính như thế nào?

|

Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 và Bộ Luật lao động 2012 thì tuổi nghỉ hưu của NLĐ bắt đầu từ năm 2020 sẽ được quy định như sau:

* Tuổi nghỉ hưu đối với nữ trong điều kiện lao động bình thường

Năm

Tuổi nghỉ hưu

2020

Đủ 55 tuổi

2021

Đủ 55 tuổi 4 tháng

2022

Đủ 55 tuổi 8 tháng

2023

Đủ 56 tuổi

2024

Đủ 56 tuổi 4 tháng

2025

Đủ 56 tuổi 8 tháng

2026

Đủ 57 tuổi

2027

Đủ 57 tuổi 4 tháng

2028

Đủ 57 tuổi 8 tháng

2029

Đủ 58 tuổi

2030

Đủ 58 tuổi 4 tháng

2031

Đủ 58 tuổi 8 tháng

2032

Đủ 59 tuổi

2033

Đủ 59 tuổi 4 tháng

2034

Đủ 59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

Đủ 60 tuổi

* Tuổi nghỉ hưu đối với nam trong điều kiện lao động bình thường

Năm

Tuổi nghỉ hưu

2020

Đủ 60 tuổi

2021

Đủ 60 tuổi 3 tháng

2022

Đủ 60 tuổi 6 tháng

2023

Đủ 60 tuổi 9 tháng

2024

Đủ 61 tuổi

2025

Đủ 61 tuổi 3 tháng

2026

Đủ 61 tuổi 6 tháng

2027

Đủ 61 tuổi 9 tháng

Từ năm 2028 trở đi

Đủ 62 tuổi

* Lưu ý:

- Đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì:

+ Năm 2020: Có thể nghỉ hưu trước khi đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam.

+ Từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với NLĐ làm việc ở điều kiện lao động bình thường”

- Đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng chung theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi (5 năm) so với NLĐ làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

Thùy Dung (Tổng hợp)