Xác định tài sản để chia khi ly hôn?

|

Câu hỏi:

Thưa luật sư, trước khi kết hôn với người vợ hiện tại, tôi đã từng có vợ nhưng vợ tôi đã chết vì bệnh nặng. Nhà và đất hiện nay đều là tài sản có được từ lúc vợ trước của tôi còn sống, giấy tờ đều đứng tên tôi. Nay chúng tôi ly hôn, vợ tôi yêu cầu chia tài sản kể cả nhà và đất trên. Liệu tôi có phải chia số tài sản đó không?

                                                                                                       Đặng Quảng Đức

Trảlời:

Với những thông tin bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau:

          Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

        “Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này”.

       Như vậy, nhà và đất là tài sản chung của bạn và người vợ trước đã mất về nguyên tắcmột nửa phần tài sản đó thuộc sở hữu của bạn. Khi bạn kết hôn với người thứ hai thì phần tài sản trên là tài sản riêng của bạn có trước thời kỳ hôn nhân.

        Trường hợp khi bạn kết hôn với người vợ hiện tại mà hai vợ chồng không có thỏa thuận bằng văn bản về việc sáp nhập tài sản chung (phần tài sản nêu trên), thì sau khi ly hôn không được chia số tài sản trên.

 Luật gia của bạn