Hiệu quả từ Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo”

|

Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp. Trên cơ sở đó, Hội LHPN các huyện đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng đóng chân trên địa bàn ký kết chương trình liên tịch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên phòng, xây dựng các phong trào quần chúng trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biên giới biển, đảo.

 

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ Hội Phụ nữ, sinh hoạt CLB, trong 10 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ và các đơn vị BĐBP trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 3.764 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và Nhân dân ở các tuyến ven biển, đảo. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về biển, đảo, trong đó có Luật Biển Việt Nam, những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982… thu hút 743.078 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo”

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của tỉnh kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, đây vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là yêu cầu quan trọng hàng đầu đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Với tinh thần đó, Hội phụ nữ xác định phải làm tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ có việc làm, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó, chị em phụ nữ sẽ có điều kiện tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Việc xây dựng các mô hình, câu lạc bộ trong quá trình triển khai thực hiện “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo” được các cấp Hội triển khai tích cực và hiệu quả. 10 năm qua, Hội LHPN các cơ sở tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, tổ phụ nữ về an ninh trật tự, về biển, đảo như: “Gia đình hội viên, phụ nữ tham gia phòng chống và tố giác tội phạm”, mô hình “Đồng cảm với nữ phạm nhân”, “Tố giác tội phạm”, “Tổ an ninh”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Trợ giúp pháp lý”, mô hình “2+1”, "Gia đình gương mẫu tố giác tội phạm”, “Tổ phụ nữ với pháp luật”, CLB “phòng chống tội phạm”, “pháp luật”, “phòng chống TNXH”, “gia đình 5 không, 3 sạch”... thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Song song với việc phát triển kinh tế, VH-XH, giảm nghèo, Hội LHPN các cấp và các đơn vị Bộ đội Biên phòng thường xuyên vận động phụ nữ tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay đã có từ 90% hộ gia đình đăng ký xây dựng và đạt chuẩn gia đình văn hóa các cấp.

Có thể nói thực hiện chương trình phối hợp“Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo” trong những năm qua đã đạt những kết quả đáng kể trong các phong trào quần chúng xây dựng và bảo vệ biên giới vùng biển, điều đáng chú trọng là các chị em phụ nữ thuộc vùng biển đảo đã từng bước chuyển biến nhận thức, được nâng cao về trình độ, tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội, của địa phương. Đời sống của hội viên, phụ nữ ở các xã ven biển, hải đảo đã có những chuyển biến tích cực. Chị em ngày càng nhận thức được vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; từ đó tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với việc tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Thư