Ifographic Thông tin tư vấn, hỗ trợ miễn phí phụ nữ hồi hương

|

Văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ (OSSO) tư vấn, hỗ trợ miễn phí do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cơ quan chủ quản thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ"

THONG TIN HO TRO PN.jpg (188 KB)

Vân Hạ