Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về triển khai Công điện số 540/CĐ-TTg, 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

|