Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

|

Danh sach ung cu 1.jpg (433 KB)

Danh sach ung cu 2.jpg (408 KB)

Danh sach ung cu 3.jpg (425 KB)

Danh sach ung cu 4.jpg (292 KB)

Danh sach ung cu 5.jpg (298 KB)

Danh sach ung cu 6.jpg (433 KB)

Danh sach ung cu 7.jpg (438 KB)

Danh sach ung cu 8.jpg (417 KB)

Danh sach ung cu 9.jpg (232 KB)

Danh sach ung cu 10.jpg (294 KB)

Danh sach ung cu 11.jpg (289 KB)

Danh sach ung cu 12.jpg (415 KB)

Danh sach ung cu 13.jpg (216 KB)

Danh sach ung cu 14.jpg (222 KB)

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/infographic/202105/danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-khanh-hoa-khoa-vii-nhiem-ky-2021-2026-8215157/