Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

|
Xem chi tiết tại link đính kèm: 15.9.DecuongThuDong.pdf (184 KB)