Hướng dẫn Triển khai Giai đoạn 3 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

|
Xem chi tiết tại file: 11492.signed.pdf (637 KB)