Công điện số 14 về tập trung ứng phó bão trên biển Đông (cơn bão số 12) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

|
Xem chi tiết tại file đính kèm: 14-CĐ Cong dien 14.pdf (1.24 MB)