Công điện triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

|
 
images5454517_a1.jpg (648 KB)
images5454518_a2.jpg (725 KB)
images5454520_a3.jpg (721 KB)
images5454521_a4.jpg (657 KB)
images5454522_a5.jpg (765 KB)
images5454523_a6.jpg (704 KB)
images5454524_a7.jpg (486 KB)
Theo https://baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202105/cong-dien-trien-khai-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-8217585/