Dự án 8 sẽ tập trung vào các nội dung nào “bảo đảm tiếng nói” của phụ nữ và trẻ em gái DTTS?

|
Để đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em DTTS trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trong Dự án 8 sẽ tập trung vào các nội dung hoạt động cụ thể, đó là:

14_Sep_2022_072840_GMT6_doi_thoai_chinh_sach.jpg (78 KB)

Dự án 8 tập trung xây dựng các tài liệu, sổ tay hướng dẫn thực hiện đối thoại chính sách ở cấp cơ sở. (Ảnh minh họa)

Đảm bảo tiếng nói và vai trò của phụ nữ trong các vấn đề kinh tế xã hội tại địa phương thông qua các hoạt động cụ thể: Xây dựng tài liệu/Sổ tay hướng dẫn thực hiện đối thoại chính sách ở cấp cơ sở và tập huấn hướng dẫn triển khai; Tổ chức các cuộc đối thoại chính sách ở cấp xã và cụm thôn bản đặc biệt khó khăn;  Thực hiện giám sát xã hội theo chủ đề/vấn đề do Hội chủ động đề xuất, chủ trì hoặc phối hợp thực hiện...

Đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế xã hội tại cộng đồng thông qua mô hình CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi” thông qua việc thành lập, vận hành CLB thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường Trung học cơ sở (THCS) và cộng đồng; Xây dựng tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi” và tập huấn hướng dẫn triển khai...

7_thu linh thay doi.jpg (87 KB)

Xây dựng CLB thu hút sự tham gia của trẻ em gái DTTS (ảnh minh họa)

Thực hiện công tác giám sát và đánh giá về thực hiện bình đẳng giới trong CTMTQG DTTS&MN:  Xây dựng tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS & MN và tập huấn cán bộ các cấp, các ngành liên quan; Thực hiện giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa bàn Dự án; xây dựng hệ thống thông tin giám sát về bình đẳng giới trên nền tảng số; Khảo sát đầu kỳ, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ các nội dung liên quan đến bình đẳng giới; xây dựng Báo cáo đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS&MN cuối kỳ (năm 2025); Tổ chức các hoạt động chia sẻ kết quả Báo cáo đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS & MN và các hoạt động vận động chính sách. (Đối với việc thu thập thông tin qua phần mềm, Trung ương Hội LHPN VN sẽ có hướng dẫn và tập huấn theo kế hoạch riêng)...

8_nang cao nang luc.jpg (75 KB)

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS (ảnh minh họa)

Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị:  Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ người DTTS tại các cấp (gồm: cán bộ nữ trong quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, cán bộ nữ mới bổ nhiệm, cán bộ nữ mới trúng cử lần đầu và cán bộ nữ khác có nhu cầu); Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương làm hiệu quả...

Trích theo “Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN VN về việc Hướng dẫn triển khai Dự án 8 “Thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với PN&TE” trong Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025”

Theo http://hoilhpn.org.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/du-an-8-se-tap-trung-vao-cac-noi-dung-nao-bao-%C4%91am-tieng-noi-cua-phu-nu-va-tre-em-gai-dtts--50349-7.html