Những nội dung chính của Chỉ thị "Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

|
images5471246_Chithi18_FINAL.jpg (4.64 MB)
Theo: baokhanhhoa.vn
Link: https://baokhanhhoa.vn/infographic/202109/nhung-noi-dung-chinh-cua-chi-thi-ap-dung-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-tuong-ung-voi-tung-muc-do-nguy-co-o-thon-to-dan-pho-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-8228072/