Thông báo kết quả tuần 1 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam

|
Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Hội và trên Báo Phụ nữ Việt Nam từ tháng 5/2020. Trong tuần thi thứ nhất (từ 10h00 ngày 4/5/2020 đến 9h00 ngày 11/05/2020), đã có 13.118 người tham dự với 17.604 lượt dự thi và 3192 lượt trả lời đúng cả 9 câu hỏi nội dung

Ban Tổ chức Cuộc thi xin chúc mừng các cá nhân sau đây đạt giải trong tuần 1

01 Giải Nhất:

Nguyễn Thị Yến – Dự đoán người trả lời đúng: 3200 – Thời gian tham gia: 11:34:50 | 03/05/2020

02 Giải Nhì:

- Công Thị Tuyết Lan – Dự đoán số người trả lời đúng: 3200 – Thời gian tham gia: 17:13:56 | 04/05/2020

- Phàn Thị Dê – Dự đoán số người trả lời đúng: 3200 – Thời gian tham gia: 10:27:25 | 07/05/2020

03 Giải Ba:

- Phan Lê Hồng Hạnh  – Dự đoán số người trả lời đúng: 3200 – Thời gian tham gia: 09:12:18 | 09/05/2020

- Trần Thị Tư  – Dự đoán số người trả lời đúng: 3200 – Thời gian tham gia: 13:55:16 | 09/05/2020

- Trần Thị Kim Chung  – Dự đoán số người trả lời đúng: 3200 – Thời gian tham gia: 14:13:04 | 09/05/2020

Đáp án các câu hỏi thi tuần 1:

Câu 1.  “Cần tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ mục đích là mưu quyền lợi cho phụ nữ, để phụ nữ được triệt để giải phóng” là nội dung được Đảng đề ra ở văn kiện Hội nghị nào?

Đáp án: Phương án a. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất

Câu 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm nào?

Đáp án: Phương án a.  năm 1930

Câu 3. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), những tổ chức phụ nữ nào sau đây đã được thành lập?

Đáp án: Phương án d. Tất cả các phương án trên

Câu 4. Những tổ chức phụ nữ trên đã thực hiện những hoạt động cách mạng nào trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 5. “Chống những tập quán duy trì người phụ nữ trong cảnh nô lệ, trong tình trạng bất bình đẳng với nam giới. Bình đẳng nam nữ” là chủ trương được Đảng nêu ra tại Hội nghị trung ương II ( năm 1936). Hội nghị này được tổ chức ở đâu?

Đáp án: Phương án b. Thượng Hải

Câu 6. Các tầng lớp phụ nữ tham gia trong phong trào “Đông Dương Đại hội” diễn ra vào thời kỳ Cuộc vận động dân chủ (1936-1939)?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 7. Đoàn phụ nữ Cứu quốc được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Đáp án: Phương án c. 16/6/1941

Câu 8. Các hoạt động Cách mạng của Đoàn phụ nữ Cứu quốc?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 9. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta” về vị nữ tướng nào?

Đáp án: Phương án a. Nguyễn Thị Định