Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

|
9696_KH thich ung covid-01.jpg (407 KB)
9696_KH thich ung covid-02.jpg (392 KB)
9696_KH thich ung covid-03.jpg (443 KB)
9696_KH thich ung covid-04.jpg (385 KB)
9696_KH thich ung covid-05.jpg (399 KB)
9696_KH thich ung covid-06.jpg (405 KB)
9696_KH thich ung covid-07.jpg (411 KB)
9696_KH thich ung covid-08.jpg (409 KB)
9696_KH thich ung covid-09.jpg (413 KB)
9696_KH thich ung covid-10.jpg (408 KB)
9696_KH thich ung covid-11.jpg (299 KB)
Tin tức khác