TÀI LIỆU THAM KHẢO

|

I. Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Bai giang Nghi quyet Dai hoi PNTQ XIII

II. Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: 11.3 Thong bao nhanh sau DH XIII.doc (254 KB)

III. Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026: NGHI QUYET 

IV. Kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026: KH 24 Ke hoach hoat dong toan khoa

V. Hướng dẫn xây dựng Chi hội Phụ nữ mẫu, Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu: HD 04 Huong dan Chi hoi PN mau Chi hoi PN mau xuat sac tieu bieu.pdf (1.20 MB)

VI. Báo cáo chính trị của BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa: 6. BAO CAO CHINH TRI

Tin tức khác