Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp phụ nữ, phát triển, quản lý hội viên trong giai đoạn hiện nay

|

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nửa nhiệm kỳ còn lại các cấp Hội triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây để đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

1. Đối với Hội LHPN xã/phường/thị trấn đã đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

1.1. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ.

- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội viên theo hướng sinh hoạt chuyên đề, truyền thông tương tác thông qua tổ chức các trò chơi, thăm quan học tập kinh nghiệm, hái hoa dân chủ, các câu lạc bộ chăm lo đời sống tinh thần;

- Đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ hội nhưng phải tuân thủ quy định của Điều lệ Hội và pháp luật về kế toán, tài chính; chủ động khai thác nguồn lực để tổ chức các hoạt động Hội và hỗ trợ hội viên, phụ nữ;

- Mở rộng các loại hình tập hợp hội viên, bên cạnh việc duy trì mô hình sinh hoạt chi, tổ truyền thống theo địa bàn dân cư cần tích cực khuyến khích các mô hình tập hợp theo đặc thù lứa tuổi, tôn giáo, sở thích, ngành nghề dưới dạng tổ, nhóm, câu lạc bộ, mạng lưới và thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, fanpage.

1.2. Thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ nhằm tạo ra sự bền vững, hiệu quả, thực chất trong công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động Hội giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra đối với phụ nữ thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ (tư vấn việc làm, hỗ trợ vốn vay, tập huấn/hướng dẫn khởi nghiệp/khởi sự doanh nghiệp, tư vấn, giới thiệu nghề; bảo vệ khi quyền bị vi phạm…);

- Tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên hiệu quả. Động viên khen thưởng đối với những cơ sở làm tốt công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên và có những mô hình, cách làm hay;

- Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, đặc biệt là Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và Chi hội trưởng. Đồng thời, các cấp Hội phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, những cá nhân tích cực đứng đầu các tổ, nhóm, câu lạc bộ, mạng lưới.

1.3. Làm tốt công tác quản lý hội viên

- Tiếp tục cập nhật dữ liệu hội viên (tình hình biến động, bổ sung các thông tin chưa đầy đủ trên cơ sở tự nguyện và tuyên truyền để hội viên tự giác cung cấp phục vụ công tác quản lý của tổ chức).

2. Đối với Hội LHPN xã/phường/thị trấn chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết

Ngoài việc thực hiện các giải pháp nêu trên, cần tập trung nguồn thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2020 (để đến năm 2021 tập trung cho tổ chức Đại hội).

- Củng cố, đa dạng các mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên thông qua CLB, tổ tư vấn… cải tiến chất lượng sinh hoạt hội viên.

- Tập trung các nguồn lực, lồng ghép tổ chức các hoạt động, các chương trình, Đề án, Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương…

- Tập huấn cho Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường về cách xác định các thành phần hội viên, cách tính tỷ lệ hội viên, quy định về các hình thức sinh hoạt hội viên theo Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội hiện hành và thực hành một số kỹ năng tổ chức sinh hoạt hội viên, truyền thông tương tác, thành lập và vận hành mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm đặc thù nhằm tăng tính hấp dẫn trong sinh hoạt hội viên.

- Tiếp tục phân công cán bộ trực tiếp hỗ trợ địa bàn, để cùng với cơ sở xác định nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tập hợp thấp và thảo luận tìm cách tháo gỡ với tinh thần nguyên nhân nào thì giải pháp ấy.

Hội LHPN tỉnh