Hỏi: Trẻ em được hưởng chính sách gì khi phải điều trị hoặc phải cách ly y tế nhằm phòng chống Covid?