DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XVII TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
 
(TÀI LIỆU SỬ DỤNG TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO,
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG)
 
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ TIỀM NĂNG, LỢI THẾ, HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG; KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN; XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP