Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu thực kể từ ngày 01/01/2019. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 Điều.

VCNet là mạng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel xây dựng. Đây là mạng xã hội chia sẻ, trao đổi giữa đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân trong công tác tư tưởng, phổ biến những thông tin tích cực trong xã hội, những thông tin định hướng và thông tin về phát triển kinh tế - xã hội; phản bác các thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.