Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

|
Số ký hiệu:
Chỉ thị 42-CT/TW
Ngày ban hành:
24/03/2020
Trích yếu:
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác