Hệ thống tổ chức

 Hệ thống tổ chức của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa hiện nay: gồm 3 cấp

1. Cấp tỉnh: gồm 3 ban

- Văn phòng - Ban Xây dựng tổ chức Hội

- Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp

- Ban Gia đình xã hội - Kinh tế

2. Cấp huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc: 14 đơn vị

* Cấp huyện, thị, thành phố: 09 đơn vị

Hội LHPN huyện Vạn Ninh

Hội LHPN thị xã Ninh Hòa

Hội LHPN thành phố Nha Trang

Hội LHPN huyện Diên Khánh

Hội LHPN huyện Cam Lâm

Hội LHPN thành phố Cam Ranh

Hội LHPN huyện Khánh Vĩnh

Hội LHPN huyện Khánh Sơn

Hội LHPN huyện Trường Sa

* Đơn vị trực thuộc: 05 đơn vị

Hội Phụ nữ Công an tỉnh

Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư tỉnh

3. Cấp xã, phường, thị trấn: 139