Để đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em DTTS trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng; giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trong Dự án 8 sẽ tập trung vào các nội dung hoạt động cụ thể, đó là:

Tài liệu “Hỏi - Đáp về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa” gồm 50 câu hỏi và trả lời với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số, từ đó thay đổi tư duy, hành động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị.