Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân, nông nghiệp. Người nhấn mạnh: Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh(1) … Do đó, Người đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân và coi đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Khánh Hòa cùng với cả nước trải qua suốt 21 năm, với bao gian khổ hy sinh, đầy thử thách, song vô cùng oanh liệt và vẻ vang. Sau 49 năm kể từ ngày giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Hòa luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Việc đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh và hạ thấp Chủ nghĩa Mác - Lênin thực chất là một âm mưu đen tối, thủ đoạn tinh vi. Sự nguy hiểm của nó nằm ở tính ngụy biện, dễ làm người ta ngộ nhận, tin theo bởi nó “đánh vào” tình yêu lãnh tụ và tinh thần tự tôn dân tộc. Tuy nhiên, đây thực chất không phải là sự ca ngợi, không phải là đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh theo đúng giá trị của nó mà chỉ là thủ pháp “nâng lên để hạ xuống”...

Ngày 20/3 hằng năm được gọi là ngày Quốc tế Hạnh phúc, với thông điệp: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Những kết quả quan trọng của công tác đối ngoại Đảng năm 2023 đã khẳng định mạnh mẽ đường lối đổi mới, định hướng phát triển đất nước và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của ta theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại của ta, tiếp tục nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế.

Tăng trưởng xanh là chủ đề được các nhà lãnh đạo trên thế giới thường đề cập đến, bởi đây là nội dung mang tính chiến lược trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bột sắn dây là thực phẩm quen thuộc được nhiều pha nước để uống, nhưng không phải ai cũng có thể uống được bột sắn dây.