Được quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ.
Phụ nữ thực hiện sinh đủ 02 (hai) con trước 35 tuổi tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng có mức sinh thấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ được khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật